مبانی انقلاب اسلامی در نگاه حضرت امام خمینی (ره)

مبانی فرهنگی انقلاب اسلامی در نگاه حضرت امام خمینی (ره)

خودباوری و خودباختگی از دیدگاه امام خمینی (ره)

«مسلمانها باید خودشان را پیدا کنند، یعنی بفهمند که خودشان یک فرهنگی دارند، خودشان یک کشوری دارند، خودشان یک شخصیتی دارند» .امام خمینی (ره) از نظر اسلام انسانها آزاد آفریده شده اند و دارای شخصیت و هویت مستقل می باشند، لذا حق ندارند خود را تح... ادامه مطلب

مبانی اجتماعی انقلاب اسلامی در نگاه حضرت امام خمینی (ره)

تحول در روحیه تعاون

تحول دیگری که پیدا شد، امروز یک دسته از جوانها، زن و مـرد، از اروپـا آمدنـد پیش من و آنها گفتند ما آمدیم برای اینکه در روستاها برویم و به مردم خدمت بکنـیم. جوان های که سابق در مسائل دیگـر فکـر مـی کردنـد امـروز در اینجـور مسـائل فکـر می کنن... ادامه مطلب

علمی

خودباوري ملتها

انقلاب اسلامی ایران موفقترین تجربـهی اسـلامی عصـر جدیـد بـود در عرصـهی خودباوری ملتها و مردم باوری نخبگان، در عرصهی نفی اسـطورهی شکسـت ناپذیری رژیمهای طاغوتی و اربابشان، در عرصهی شکستن غرور کمونیسم و سرمایه داری، ارائه مـدلهای کارآمـد در پی... ادامه مطلب

سیاست داخلی

تکیه‌ی به استعداد درونی

 راه چیست؟ راه همانی [است] که عرض کردیم: تکیه‌ی به استعداد درونی، تکیه‌ی به ظرفیّتهای داخلی کشور، تکیه‌ی به همین جوانها، تکیه‌ی به ابتکاری که جوانها میزنند، کاری که دنبال میکنند، دانشی که تحصیل میکنند، دانش تحصیل‌کرده‌ای که تبدیل به فنّاوری... ادامه مطلب

سیاست خارجی

حمایت از مظلوم وظیفه دولتهای اسلامی

پیام ما به دنیاى اسلام، به دولتهاى اسلامى این است که از توان خودتان، از توانایى‌هاى عمومى و ملى و دولتىِ خودتان استفاده کنید، از مظلوم حمایت کنید؛ بفهمانید به دشمنان که دنیاى اسلام در مقابل سبعیت و تجاوز آرام نمى‌نشیند؛ پیام ما به دولتهاى ا... ادامه مطلب

مبانی انقلاب اسلامی در نگاه مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

مبانی فرهنگی انقلاب اسلامی در نگاه حضرت امام خمینی (ره)

حمایت از مظلوم وظیفه دولتهای اسلامی

پیام ما به دنیاى اسلام، به دولتهاى اسلامى این است که از توان خودتان، از توانایى‌هاى عمومى و ملى و دولتىِ خودتان استفاده کنید، از مظلوم حمایت کنید؛ بفهمانید به دشمنان که دنیاى اسلام در مقابل سبعیت و تجاوز آرام نمى‌نشیند؛ پیام ما به دولتهاى ا... ادامه مطلب

اجتماعی

حمایت از مظلوم وظیفه دولتهای اسلامی

پیام ما به دنیاى اسلام، به دولتهاى اسلامى این است که از توان خودتان، از توانایى‌هاى عمومى و ملى و دولتىِ خودتان استفاده کنید، از مظلوم حمایت کنید؛ بفهمانید به دشمنان که دنیاى اسلام در مقابل سبعیت و تجاوز آرام نمى‌نشیند؛ پیام ما به دولتهاى ا... ادامه مطلب

علمی

خودباوري ملتها

انقلاب اسلامی ایران موفقترین تجربـهی اسـلامی عصـر جدیـد بـود در عرصـهی خودباوری ملتها و مردم باوری نخبگان، در عرصهی نفی اسـطورهی شکسـت ناپذیری رژیمهای طاغوتی و اربابشان، در عرصهی شکستن غرور کمونیسم و سرمایه داری، ارائه مـدلهای کارآمـد در پی... ادامه مطلب

سیاست داخلی

تکیه‌ی به استعداد درونی

 راه چیست؟ راه همانی [است] که عرض کردیم: تکیه‌ی به استعداد درونی، تکیه‌ی به ظرفیّتهای داخلی کشور، تکیه‌ی به همین جوانها، تکیه‌ی به ابتکاری که جوانها میزنند، کاری که دنبال میکنند، دانشی که تحصیل میکنند، دانش تحصیل‌کرده‌ای که تبدیل به فنّاوری... ادامه مطلب

سیاست خارجی

حمایت از مظلوم وظیفه دولتهای اسلامی

پیام ما به دنیاى اسلام، به دولتهاى اسلامى این است که از توان خودتان، از توانایى‌هاى عمومى و ملى و دولتىِ خودتان استفاده کنید، از مظلوم حمایت کنید؛ بفهمانید به دشمنان که دنیاى اسلام در مقابل سبعیت و تجاوز آرام نمى‌نشیند؛ پیام ما به دولتهاى ا... ادامه مطلب

مبانی انقلاب اسلامی در نگاه اندیشمندان

مبانی فرهنگی انقلاب اسلامی در نگاه اندیشمندان

امام، هم طراح انقلاب بود و هم مدیر و مجری آن

مقدمه بررسی تحلیلی تاریخ دو قرن اخیر ایران ، بخصوص سالهای پس از ۱۳۰۰ از جهات بسیاری حائز اهمیت است . چگونگی نفوذ ،‌ حضور و سلطه استعمار و جابه‌جایی دو امپراتوری استعماری و چگونگی برخورد جریانهای فکری مختلف با مسائل سیاسی و فرهنگی و همچنین ن... ادامه مطلب

اجتماعی

تحول در روحیه تعاون

تحول دیگری که پیدا شد، امروز یک دسته از جوانها، زن و مـرد، از اروپـا آمدنـد پیش من و آنها گفتند ما آمدیم برای اینکه در روستاها برویم و به مردم خدمت بکنـیم. جوان های که سابق در مسائل دیگـر فکـر مـی کردنـد امـروز در اینجـور مسـائل فکـر می کنن... ادامه مطلب

علمی

خودباوري ملتها

انقلاب اسلامی ایران موفقترین تجربـهی اسـلامی عصـر جدیـد بـود در عرصـهی خودباوری ملتها و مردم باوری نخبگان، در عرصهی نفی اسـطورهی شکسـت ناپذیری رژیمهای طاغوتی و اربابشان، در عرصهی شکستن غرور کمونیسم و سرمایه داری، ارائه مـدلهای کارآمـد در پی... ادامه مطلب

سیاست داخلی

تکیه‌ی به استعداد درونی

 راه چیست؟ راه همانی [است] که عرض کردیم: تکیه‌ی به استعداد درونی، تکیه‌ی به ظرفیّتهای داخلی کشور، تکیه‌ی به همین جوانها، تکیه‌ی به ابتکاری که جوانها میزنند، کاری که دنبال میکنند، دانشی که تحصیل میکنند، دانش تحصیل‌کرده‌ای که تبدیل به فنّاوری... ادامه مطلب

سیاست خارجی

حمایت از مظلوم وظیفه دولتهای اسلامی

پیام ما به دنیاى اسلام، به دولتهاى اسلامى این است که از توان خودتان، از توانایى‌هاى عمومى و ملى و دولتىِ خودتان استفاده کنید، از مظلوم حمایت کنید؛ بفهمانید به دشمنان که دنیاى اسلام در مقابل سبعیت و تجاوز آرام نمى‌نشیند؛ پیام ما به دولتهاى ا... ادامه مطلب

تمامی حقوق معنوی این پایگاه متعلق به موسسه بین المللی محبان اهل بیت می باشد.